Strona główna

O Kancelarii

Adwokat Adam Paweł Kupeć jest absolwentem Wydziału Prawa , Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, pod patronatem adwokata Krzysztofa Kocowskiego.

W swojej karierze współpracował ze Stowarzyszeniem pomocy „Akson” we Wrocławiu, Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonym Przestępstwem we Wrocławiu, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu, Zespołem Mieszkań Chronionych we Wrocławiu, udzielając porad prawnych osobom pokrzywdzonym. Współpracował m.in. z Kancelarią radcy prawnego Jadwiga Skobało oraz Kancelarią Adwokacką Tomasz Kupeć.

Aktualności

Oferta

Kancelaria zajmuje się sprawami z następujących dziedzin prawa:
prawo ubezpieczeniowe
 • dochodzenie wszelkich odszkodowań za szkody wyrządzone osobom i w mieniu
 • sprawy o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wszelkich rodzaju roszczenia i odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, za zdarzenia losowe, za błędy w sztuce lekarskiej
 • reprezentacja w trakcie toczących się postępowań likwidacyjnych prowadzonych przez firmy ubezpieczeniowe
 • reprezentacja w w postępowaniu cywilnym przed sądami
 • reprezentacja w pokrzywdzonych w postępowaniach karnych przeciwko sprawcom wypadku
prawo cywilne
 • prawo rzeczowe (np. obrót nieruchomościami, zasiedzenie)
 • umowy konsumenckie
 • windykacja wierzytelności
 • sprawy spadkowe (przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek)
 • prawo własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji
prawo karne i karno-skarbowe
 • reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym (dochodzenie, śledztwo)
 • obrona w postępowaniu sądowym
 • reprezentowanie pokrzywdzonego na każdym etapie sprawy, w tym jako oskarżyciela posiłkowego i prywatnego
 • obejmuje także postępowanie w sprawach o wykroczenia i postępowanie przyspieszone
prawo rodzinne
 • sprawy o rozwód i separację
 • unieważnienie małżeństwa
 • sprawy o alimenty
 • podział majątku wspólnego
 • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa
 • sprawy związane z władzą rodzicielską
 • przysposobienie
 • ubezwłasnowolnienie
 • postępowanie w sprawach nieletnich
prawo pracy
 • o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
 • o przywrócenie do pracy
 • o zapłatę za zaległe nadgodziny
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • związane z dyskryminacją i mobbingiem
 • wynikające z wypadków przy pracy
prawo gospodarcze
 • działalność gospodarcza i spółki cywilne
 • prawo spółek handlowych (tworzenie, rejestracja, zmiany w umowach, opiniowanie)
 • wszelkie rodzaju umowy związane z obrotem gospodarczym
 • postępowanie w sprawach egzekucji należności
 • prawo upadłościowe i naprawcze
 • zamówienia publiczne
prawo administracyjne, podatkowe i sądowo-administracyjne
 • reprezentowanie przed organami administracji publicznej,
 • odwołania od decyzji organów administracyjnych i podatkowych,
 • tworzenie skarg na decyzje organów i reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

Porada prawna on-line

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu Klientów oferuję porady prawne przez Internet.

Aby uzyskać porady prawne on-line należy wypełnić poniższy formularz, szczegółowo opisując swój problem prawny i formułując pytanie do adwokata, wskazując jednocześnie swoje dane personalne i adres e-mail. Po otrzymaniu zapytania od Państwa , po wstępnej analizie prześle Państwu wycenę usługi i termin jej realizacji.

Po zaakceptowaniu przez Państwa ceny porady należy wpłacić honorarium na podany rachunek bankowy i oczekiwać na odpowiedź we wskazanym terminie. Korzystając z usługi, porada prawna on-line, możliwe jest również uzyskanie pisma procesowego (pozwy, wnioski do Sądu).

Jednocześnie, o ile okaże się, że zlecenie Klienta jest skomplikowane pod względem faktycznym lub prawnym, wymaga dostarczenia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień ustnie lub pisemnie, zastrzegam sobie możliwość zaproponowania Klientowi udzielenia pomocy prawnej w trybie bezpośrednim lub drogą korespondencyjną (fax, list polecony).